Ako aplikovať 2-K PUR FARBY NA TRAKTORY na čerstvý pozink

TECHNOLOGICKÝ POSTUP POVRCHOVEJ ÚPRAVY ČERSTVO ŽIAROVO ZINKOVANÉHO POVRCHU

APLIKÁCIA 2-K PUR FARBY NA TRAKTORYA ANTIKOROZNÉHO ZÁKLADU POD PUR

Predúprava povrchu žiarovo zinkovaného povrchu

Odstráňte olej a mastnotu vhodným detergentom (napr. Technický benzín), soli a ďalšie nečistoty odstráňte oplachom (vysokotlakou) čistou vodou. Následne vykonajte predúpravu povrchu pomocou zmesi vody, vodného roztoku čpavku a detergentu.

 

Zloženie zmesi:

- 5l vody

- 0,25l vodného roztoku amoniaku 25%

- 25ml detergentu (bežný saponát ako napr. JAR)

 

Postup predúpravy pomocou zmesi:

Zmes naneste na žiarovo zinkovaný povrch a nechajte pôsobiť aspoň 10 minút. Následne zmes dôkladne rozotrite čistou handrou až do vytvorenia šedej peny. Vzniknutú penu opláchnite čistou horúcou vodou a povrch nechajte riadne vyschnúť.

Aplikácia 2-K PUR FARBY NA TRAKTORY na pred-upravený povrch:

Počas aplikácie samozákladujúcej 2K PUR farby musí byť žiarovo zinkovaný povrch, ktorý bol predupravený pomocou vyššie popísanej zmesi, suchý. Teplota okolitého vzduchu, povrchu a farby nesmie klesnúť počas nanášania a sušenia pod +5°C. Relatívna vzdušná vlhkosť nesmie presiahnuť 80%. Teplota natieraného povrchu musí byť aspoň 3°C nad teplotou rosného bodu. Prípadnú druhú vrstvu 2-K PUR FARBY NA TRAKTORY môžete aplikovať po 60 minútach od nanesenia prvej vrstvy.

Aplikácia Antikorózneho základu pod originálne odtiene – pod PUR farby

Aj túto základnú farbu je možné použiť na pozinkovaný povrch. V prípade čerstvého žiarového zinkovania vykonajte predúpravu a následne povrch upravte podľa tohto postupu:

Na zaistenie požadovanej drsnosti použite metódu abrazívneho ometenia (sweeping), napr. kremičitým pieskom. Pokiaľ nie je možné túto metódu použiť, zdrsnite povrch ručne alebo aspoň umyte vhodným prípravkom. Žiarovo pozinkované povrchy sa odporúčajú najskôr „poprášiť“ veľmi zriedenou farbou.

Aplikácia striekaním

2-K PUR FARBY NA TRAKTORY, ktoré sú obvykle aplikované v jednej až v dvoch vrstvách, prípadne v malom počte vrstiev je dôležité, aby sa pri aplikácii vytvoril spojitý náterový film bez pórov. Musí byť zvolená metóda aplikácie, ktorá zaručí dobrú tvorbu náterového filmu na všetkých plochách. Je veľmi dôležité, aby boli použité trysky správnej veľkosti, nie príliš veľké a aby bola dodržiavaná správna jednotná vzdialenosť pištole od povrchu, 30–50 cm. Ďalej musí byť venovaná zvýšená pozornosť pokrytiu hrán, otvorov, zadných strán, výstuží a pod. Preto je pri aplikácii takýchto plôch vhodné previesť pásový náter podľa dobrej natieračskej praxe. Aby bola dosiahnutá dobrá a stabilná atomizácia materiálu, musí mať náterová hmota vhodnú viskozitu a musí byť použité striekacie zariadenie s dostatočnou kapacitou a výstupným tlakom. Pri vyšších teplotách môže byť nevyhnutné pridanie väčšieho množstva riedidla na zabránenie suchého streku. Hrúbka náteru musí byť rovnomerná, odporúčaná hrúbka suchej vrstvy je 100-125 μm (2-21/2vrstvy). Vyvarujte sa príliš vysokej hrúbky náteru, pretože sa tým zvyšuje riziko stekania, praskania a zadržania rozpúšťadiel. Odporúčame kontrolovať spotrebu farby. Výsledný náter musí byť rovnomerný, s hladkým povrchom a bez nepravidelností ako je prach, suchý strek a zvyšky abrazíva.

Aplikácia štetcom

Používajte štetec s prírodnými štetinami – udržujú vlhký okraj. Pri nanášaní štetcom je výsledný náter menej rovnomerný; tomu je možné zabrániť nanesením viacerých náterov a vhodným riedením.

Aplikácia valčekom

Nie je všeobecne odporúčaná kvôli tvorbe stabilných vzduchových bublín. Valček môže byť použitý vo výnimočných prípadoch, je nutné zvoliť valček s krátkym a tvrdým chlpom a vzniknuté bubliny treba vytesniť štetcom.

Lokálne opravy a údržba

Starostlivo očistite poškodené plochy/montážne zvary mechanickým čistením minimálne na St 2 podľa STN EN ISO 8501-1 (miestne opravy) alebo abrazívne otryskajte minimálne na Sa2, lepšie na Sa 2½ podľa STN EN ISO 8501-1. Lepší spôsob prípravy povrchu zlepší ochranné vlastnosti. Zarovnajte okraje súdržného a nepoškodeného náteru a zdrsnite nepoškodený náter 2-K PUR farby, cez ktorý bude aplikovaný opravný náter. Na takto pripravený podklad aplikujte opravný náter rovnakej 2-K PUR FARBY NA TRAKTOR – pokiaľ bol pôvodný náter zhotovený touto farbou, na opravu je nutné použiť opäť rovnaký typ farby.

V prípade opravy povrchu, na ktorom je nanesená 2-K PUR farba, nesmie prísť na túto farbu epoxidový základ!

Bezpečnosť

Pri manipulácii postupujte opatrne. Pred a počas použitia dodržujte všetky bezpečnostné inštrukcie na etiketách, zoznámte sa s pokynmi na etikete a dodržujte platné bezpečnostné predpisy. Zabráňte vdychovaniu, zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a požití. Urobte nevyhnutné opatrenia proti prípadnému nebezpečenstvu požiaru alebo výbuchu, chráňte životné prostredie. Farby aplikujte iba v dobre vetraných priestoroch.

Vysvetlivky

2-K PUR FARBY NA TRAKTORY = 2-komponentné polyuretánové farby značky FARBY NA TRAKTORY

Detergent = čistič, odmasťovadlo

μm = jednotka vrstvy - mikróny

 

V PRÍPADE OTÁZOK OHĽADNE APLIKÁCIE SA NA NÁS NEVÁHAJTE OBRÁTIŤ: ESHOP@UPEPANKA.SK

uPepanka_barva-traktory_728x90_01